A Kuznyetsova

W dniach 10-14 września 2018 r. na zaproszenie mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i odpowiadającej za organizację pobytu, odpowiedziała prof. Anzhela Kuznyetsova, Rektor Uniwersytetu Bankowości w Kijowie, wieloletniego partnera jarosławskiej Uczelni.
Wizyta stanowiła realizację programu Erasmus+ w obszarze mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni europejskiej współpracującej z krajami partnerskimi, czyli z innych regionów świata. Dzięki podpisanym umowom inter-instytucjonalnym w ramach programu Erasmus+ także kadra naukowo-dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni PWSTE w Jarosławiu mają możliwość wyjazdu do jednej z naszych uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe nie tylko do państw europejskich.
Realizując wymianę prof. Anzhela Kuznyetsova, Rektor Uniwersytetu Bankowości w Kijowie skorzystała z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w rozumieniu mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy PWSTE w Jarosławiu z krajami partnerskimi. Celem przyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+ było stworzenie niepowtarzalnej szansy na poprawę umiejętności poprzez możliwości wymiany doświadczeń uczelni partnerskiej, z którą prowadzona jest wieloletnia współpraca bilateralna. Istotną rolę odegrał oczywiście rozwój kompetencji miękkich, jak predyspozycje pracy w międzynarodowej grupie, a także doskonalenie zdolności językowych. Za główną korzyść wymiany uznajemy doskonalenie kwalifikacji potrzebnych w codziennej pracy, połączone z wymianą doświadczeń, jak również poszerzaniem wiedzy w zakresie szeroko rozumianej internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego. W trakcie kilkudniowych spotkań, dyskusji poddano ramy trwającej od kilku lat oraz przyszłej współpracy w dziedzinie organizacji wymiany młodzieży, jak również planowania wspólnych wydarzeń i seminariów, czy też publikacji.

Zagraniczny gość podkreślił nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, zachwycając się poszczególnymi jednostkami Kampusu, w tym biblioteką, jak również Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym z siłownią, studiem do ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych oraz pokojem z fotelami do samomasażu, a przede wszystkim serdecznym i profesjonalnym przyjęciem. Do programu pobytu dodaliśmy zwiedzanie jarosławskich zabytków.
Na zakończenie pobytu w imieniu JM Rektora PWSTE, prof. nadzw dr. hab. Krzysztofa Rejmana wręczony został dyplom poświadczający udział w kilkudniowym programie szkoleniowym.
Przyjazd był możliwy dzięki staraniom mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu, gdyż to jarosławska Uczelnia była instytucją wnioskującą, która otrzymała grant w akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, gdzie instytucje mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu ale właśnie wymiany z krajami partnerskimi, czyli spoza obszaru państw Unii Europejskiej.
Wniosek napisany przez Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE spełnił kryteria formalne i uzyskał w ocenie jakościowej liczbę punktów kwalifikującą do otrzymania dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni na rok akademicki 2017/2018.
W ocenie ekspertów wniosek zdobył bardzo wysoką ogólną liczbę punktów poprzez udzielenie wyczerpujących informacji na stawiane pytania jakościowe, w których należało udowodnić m.in., że projekt wpisuje się w strategię umiędzynarodowienia uczestniczących w nim instytucji szkolnictwa wyższego i jest zgodny z celami i istotnymi aspektami programu Erasmus+. Należało również opisać, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia zdefiniowanych celów i dlaczego współpraca z uniwersytetami ukraińskimi jest ważna dla uczelni polskiej. Uzasadniono, że wskazane typy mobilności są potrzebne z punktu widzenia wyznaczonych przez uczelnie celów strategicznych. W przyszłości planowane są kolejne wizyty reprezentantów innych uczelni ukraińskich (w tym studentów), jak również wyjazdy naszych pracowników za wschodnią granicę.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu