stocznia

Do 24 października 2016 r. w ramach drugiej edycji rekrutacji do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”. Laureaci konkursu otrzymają roczne stypendium naukowe, którego wysokość wynosi 18 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu celem programu jest zachęcenie wybitnych doktorantów do rozwoju naukowego, pogłębiania wiedzy, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców w Polsce.

Program zakłada współpracę badawczą i rozwojową stypendystów (powiązaną z tematem rozprawy doktorskiej), ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce. 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy:
  • realizują stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk albo w instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej utworzonym na podstawie odrębnych przepisów,
  • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
  • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów nie niższą, niż 4.0,
  • otrzymali pozytywną opinię promotora lub opiekuna naukowego,
  • zadeklarują współpracę rozwojowo-badawczą powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, ze wskazaną przez siebie organizacją pozarządową działającą w Polsce.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.