dsc 0000

W dniu 19 października 2018 r. zaktualizowana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie z JM Rektor, prof. Tetyaną Dmitrivną Scherban.
October 19th, 2018 the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, represented by Rector, Professor Krzysztof Rejman and the Mukachevo State University with the Rector, Professor Tetiana Dmytrivna Shcherban has updated the bilateral agreement about scientific, educational and cultural cooperation.
W rozmowach uczestniczyły dodatkowo: Yaroslava Yuriivna Demyan, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu w Mukaczewie oraz Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Uczelnie będą kontynuowały kooperację w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej. Będą wymieniać się doświadczeniami w określonych kierunkach oraz upowszechniać współczesne technologie edukacyjne.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wspólnych badań naukowych i wymiana wyników prowadzonych prac badawczych przez każdą ze stron, jak również wymiana nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów i studentów, łącznie z organizacją dla nich staży.
Podczas spotkania partnerzy zapewnili o podejmowaniu bilateralnych inicjatyw umożliwiających organizację wspólnych konferencji naukowych i seminariów, jak również przygotowanie wspólnych publikacji na podstawie wyników badań naukowych i naukowo-metodycznych, łącznie z wymianą literatury i doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach.
Dodatkowo Rektorzy uczelni zadeklarowali organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i organizację działań, które przyczynią się do nawiązania stosunków w sferze nauki. Współpracą zostaną objęte: udział w projektach związanych z edukacją, badaniami i rozwojem oraz opracowanie programów nauczania, w tym wspólnych kursów.
Strony zobowiązały się w ramach współpracy, do podejmowania wymiany studentów poprzez zorganizowanie szkół językowych i wykorzystania nowych technologii informacyjnych w procesie nauczania i badaniach naukowych.
Przedmiotem umowy jest także współorganizowanie programów kulturalnych i sportowych, wymiana wydawnictw i publikacji, czy też programów nauczania.
W ramach podpisanego porozumienia instytucje zobowiązały się do organizacji i prowadzenia wspólnych konferencji naukowych i sympozjów oraz udziału delegacji w wydarzeniach ważnych dla stron umowy.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu