1

W dniu 12 grudnia 2018 r. podpisana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Partium Christian University w Oradei w Rumunii z JM Rektorem, prof. Józsefem Pálfi.

W rozmowach uczestniczył także Rektor Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji, prof. dr hab. Peter Kónya oraz Prorektor, prof. ucz. dr hab. Peter Adamišin.


Uczelnie rozpoczną kooperację w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej. Będą wymieniać się doświadczeniami w określonych kierunkach oraz upowszechniać współczesne technologie edukacyjne.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wspólnych badań naukowych i wymiana wyników prowadzonych prac badawczych przez każdą ze stron, jak również mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów i studentów, łącznie z organizacją dla nich staży.
Podczas spotkania partnerzy zapewnili o podejmowaniu bilateralnych inicjatyw umożliwiających organizację konferencji naukowych i seminariów, jak również przygotowanie publikacji na podstawie wyników badań naukowych i naukowo-metodycznych, łącznie z wymianą literatury i doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach.
Dodatkowo Rektorzy uczelni zadeklarowali organizację przedsięwzięć kulturalnych i działań, które przyczynią się do nawiązania stosunków w sferze nauki. Współpracą zostaną objęte: udział w projektach związanych z edukacją, badaniami i rozwojem oraz opracowanie programów nauczania, w tym wspólnych kursów.

Strony zobowiązały się w ramach współpracy, do podejmowania wymiany studentów poprzez zorganizowanie szkół językowych i wykorzystania nowych technologii informacyjnych w procesie nauczania i badaniach naukowych.
Treścią umowy jest także współorganizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, wymiana wydawnictw i publikacji, czy też programów nauczania.
W ramach podpisanego porozumienia instytucje zobowiązały się do organizacji i prowadzenia wspólnych konferencji naukowych i sympozjów oraz udziału delegacji w wydarzeniach ważnych dla stron umowy.

________________________________________
Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu