Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu otrzymała od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2014 – 2020), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

 

Zasadniczo Program Erasmus+ został otwarty 1 stycznia 2014 roku, wspierając edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W ramach Programu Erasmus+ znajdują się wcześniejsze programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

 

 

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Akcje "specjalne": Jean Monnet, Sport - działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Kto może wyjechać

W programie Erasmus + studenci PWSTE mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni współpracującej
 • wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej

STUDIA CZĄSTKOWE:

 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 1 do 2 semestrów (min. 3 miesiące)
 • student nie płaci czesnego na uczelni goszczącej go w ramach Erasmusa+
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus+ (grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone są jedynie na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem studiów zagranicznych).
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej
 • PWSTE, zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni, z którymi PWSTE ma podpisaną umowę bilateralną.
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki (tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku).
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty

PRAKTYKA

 • okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy,
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy,
 • studenci otrzymują grant z Programu Erasmus+ (grant nie pokrywa w całości kosztów utrzymania za granicą; studenci muszą zaangażować w ten wyjazd również własne środki. Granty UE są przeznaczone jedynie na dofinansowanie dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z odbyciem praktyki za granicą),
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą,
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki (tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku),
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa+. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+,
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę,
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty
 • absolwenci mogą wyjechać na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów

 

NOWOŚĆ w programie Erasmus+ !!!

W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 m-cy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 m-cy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów. Inne rodzaje mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” lub wolontariat europejski w ramach programu „Młodzież w działaniu”, nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu 12 m-cy przypadającego na jeden cykl studiów wyższych lub praktyki zawodowej w programie Erasmus+.

Co zrobić aby wyjechać na studia?

Jak zostać studentem Programu ERASMUS+?

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • posiadają średnią ocen min. 4,0
 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty,
 • posiadają certyfikaty znajomości języka obcego - potwierdzoną znajomość języka przez Studium Języków Obcych PWSTE,
 • przedstawią pozytywną opinię merytoryczną Dyrektora Instytut PWSTE lub pracownika dydaktyczno - naukowego PWSTE (najlepiej Koordynatora Instytutowego lub opiekuna roku),
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni, opiekują się studentami Erasmusa studiującymi na PWSTE,
 • chętnie nauczą się kolejnego języka obcego,
 • - są otwarci na poznanie nowych krajów, ludzi i ich kultur.

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem PWSTE;
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra;
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich); w momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia, jeśli wyjazd ma nastąpić w kolejnym roku akademickim;

Pierwszeństwo w wyjeździe na studia lub praktykę mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych należy:

 1. Zapoznać się z Zasadami realizacji przez studentów PWSTE studiów cząstkowych i praktyk zagranicznych w ramach programów europejskich.
 2. Wybrać uczelnię, na której chce się studiować (zwracając m.in. uwagę na kierunek, stopień studiów, język wykładowy).
 3. Posiadać wypełnione załączniki:
  • zaświadczenie z Dziekanatu ze średnią ocen z toku studiów liczoną tak jak do dyplomu,
  • certyfikat językowy lub opinię lektora z wyszczególnieniem poziomu znajomości języka obcego,
  • opinię merytoryczną opiekuna roku / pracownika naukowo-dydaktycznego o kandydacie ,
  • opinię promotora (jeśli Student zamierza wyjechać za granicę na swoim ostatnim roku studiów),
  • ewentualny list motywacyjny
  • opinię przewodniczącego organizacji studenckiej / opiekuna koła naukowego etc. (jeśli dotyczy)
  • kopię certyfikatu pobytu na studiach lub praktyce w ramach programu Erasmus (jeśli dotyczy)
  • opis doświadczeń związanych z krajem, do którego chce się wyjechać (jeśli dotyczy)

Wydrukowany i podpisany kwestionariusz przez studenta należy dostarczyć wraz z ww. załącznikami oraz zdjęciem do:

Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE

ul. Czarnieckiego 16

37-500 Jarosław

Szczegółowe informacje dla pracowników

W ramach programu Erasmus+ pracownicy PWSTE mogą wyjechać za granicę:

  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich
   Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy, którzy w uczelni partnerskiej, tzn. uczelni z którą PWSTE podpisał umowę, przeprowadzą min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 2 do 5 dni roboczych (bez podróży).
   Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie – Program Erasmus+ przewiduje pobyt - max. 2 miesiące.
   Indywidualny plan pracy pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.
  • w celach szkoleniowych
   Pracownicy PWSTE (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy nie będący nauczycielami) mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
   Długość trwania wyjazdu od 2 do 10 dni roboczych (bez podróży).
   Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie - Program Erasmus+ przewiduje pobyt - max. 2 miesiące.
   Indywidualny plan szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

​Na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie zgodnie z ogólnymi zasadami programu.

Uprawniony czas wyjazdu wg programu Erasmus+ wynosi od 2 dni do 2 miesięcy, jednakże pracownicy PWSTE będą kwalifikowani na:

​od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) – wyjazdy w celach dydaktycznych

od 5 do 10 dni roboczych (bez podróży) - wyjazdy w celach szkoleniowych

Przedłużenie lub skrócenie pobytu będzie rozpatrywane indywidualnie .

Pracownik PWSTE nie będący obywatelem polskim, nie może wyjechać na staż, praktyki do swojego kraju.

Wymagany poziom znajomości języka angielskiego i/lub języka obowiązującego w danym kraju:

   • na poziomie B2 – wyjazdy dydaktyczne
   • na poziomie B1 – wyjazdy szkoleniowe

Priorytetowo będą traktowani pracownicy PWSTE :

   • ubiegający się o wyjazd z programu Erasmus po raz pierwszy,
   • młodsi stażem,
   • będący Koordynatorami Instytutowymi,
   • prowadzący zajęcia w języku obcym dla studentów Programu Erasmus+,
   • którzy zawarli umowę bilateralną z nową uczelnią/wydziałem.
   • nie będący nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe)

Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z programu Erasmus na dany rok akademicki ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa pracowników zgłoszonych na wyjazd.

Zgłoszenia pracowników na wyjazd przyjmowane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE do końca czerwca każdego roku akademickiego zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zgłoszenia późniejsze będą umieszczane na liście rezerwowej.

Wyboru pracowników na wyjazd dokonuje Komisja ds. programów międzynarodowych, biorąc pod uwagę ww. priorytety.

W przypadku większej liczby zgłoszeń z danego Instytutu decyzję o umieszczeniu pracowników na liście podstawowej podejmuje Komisja ds. programów międzynarodowych.

Komisja ds. programów międzynarodowych podejmuje również decyzję, co do miejsca wyjazdu pracownika, jeśli kilka osób wybrało tę samą uczelnię/instytucję partnerską.

Ostateczną decyzję o wyjeździe pracowników podejmuje JM Rektor PWSTE.

Pracownik może odwołać się od decyzji, składając pisemne uzasadnienie swojej skargi do Prorektora ds. Nauki PWSTE w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników – kandydaci otrzymują e-mail z informacją.

Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po ewentualnej rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej.

Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.

Wyjazdy powinny przyczyniać się dodatkowo do:

   • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
   • wspólnych programów nauczania,
   • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
   • przygotowania przyszłych projektów współpracy,
   • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.I. Zasady ogólne wyjazdów szkoleniowych pracowników PWSTE w ramach Programu Erasmus+ na szkolenia (STA)

Program Erasmus oferuje dofinansowanie wyjazdów zagranicznych:

   • pracownikom administracyjnym PWSTE,
   • innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych,
   • - nauczycielom akademickim PWSTEPWSTE daje możliwość wyjazdu do partnerskiej uczelni albo do instytucji nieakademickiej za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna, itp.).Kraje uczestniczące w programie ERASMUS:

   • 27 krajów Unii Europejskiej,
   • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
   • kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja.

Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami wyżej wymienionych krajów, a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów.II. Zasady szczegółowe wyjazdów szkoleniowych pracowników PWSTE w ramach Programu ERASMUS+   1. Rekrutacja pracowników PWSTE na wyjazd szkoleniowy

    Na wyjazd za granicę w celach szkoleniowych może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w Programie Erasmus+, zgodnie z ogólnymi zasadami programu.

    Na wyjazd może zostać zakwalifikowana wyłącznie osoba posługująca się językiem angielskim i/lub językiem obowiązującym w danym kraju w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w szkoleniu
    w instytucji partnerskiej.

    Priorytetowo w wyjazdach szkoleniowych będą traktowani pracownicy:

    • niebędący nauczycielami akademickimi,
    • ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy,
    • młodsi stażem,

    Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z Programu Erasmus+ ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa pracowników zgłoszonych na wyjazd.

    Zgłoszenia pracowników na wyjazd przyjmowane są w Dziale Współpracy Międzynarodowej PWSTE do końca czerwca każdego roku (kwestionariusz zgłoszeniowy ). Późniejsze zgłoszenia pracowników będą umieszczane na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji pracownicy zostaną powiadomieni na wskazany adres e-mail do końca lipca.

    W przypadku większej liczby zgłoszeń z danej jednostki decyzję o umieszczeniu pracownika na liście podstawowej podejmuje kierownik jednostki (Dyrektor Instytutu).

    Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje JM Rektor PWSTE.

    Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po ewentualnej rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej.

    Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.

    Wyjazd musi być związany z podniesieniem kwalifikacji zawodowych pracownika.   2. Co warto wiedzieć przed wyjazdem w celach szkoleniowych?

    Wyjazd szkoleniowy musi odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami Programu Erasmus+.

    Zalecane są wyjazdy 1-2-tygodniowe. Wyjazdy dłuższe mogą zostać pokryte z funduszy Programu Erasmus+ tylko w przypadku wolnych środków finansowych.

    Koszty podróży za granicę mogą zostać sfinansowane ze środków instytutu, o ile jest na to zgoda kierownika jednostki.

    Przed wyjazdem konieczne jest uzgodnienie programu szkolenia w instytucji partnerskiej - Individual Work Programme. Dokument musi być zatwierdzony przez uczelnię macierzystą
    i instytucję goszczącą.

    Wyjazdy szkoleniowe odbywają się do uczelni partnerskich, na podstawie podpisanych umów międzyuczelnianych (Wykaz uczelni partnerskich) lub do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) znalezionych osobiście przez zainteresowanego pracownika.

    Pracownik PWSTE otrzymuje grant na wyjazd za granicę. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach oraz na podstawie wysokości środków finansowych otrzymanych na realizację programu Erasmus w danym roku akademickim.

    Otrzymane dofinansowanie z budżetu programu LLP-Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.   3. Pracownicy zamierzający wyjechać za granicę w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus powinni:
    • dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE nw. dokumenty minimum na dwa tygodnie przed wyjazdem:
     • Kwestionariusz
     • Individual Work Programme - IWP powinien być wypełniony na komputerze i odpowiednio podpisany przez instytucję partnerską, kierownika jednostki (dyrektor instytutu / dziekan wydziału) oraz beneficjenta.
    • Po zaakceptowaniu wyjazdu przez Komisję, pracownik podpisuje - kilka dni przed wyjazdem - umowę, przygotowaną przez Dział Współpracy Międzynarodowej oraz odbiera przyznany grant (przelew bankowy na wskazane przez pracownika konto w Euro). Zalecane jest aby pracownik dodatkowo, można zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ.


   4. Jak rozliczyć się z wyjazdu?

    W ciągu 7 dni po powrocie należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

    Certyfikat czyli dokument wydany przez instytucję przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt został skrócony) oraz zrealizowanie ustalonego programu szkolenia w ramach programu Erasmus. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym instytucji przyjmującej, podpisany i opieczętowan

    Pracownicy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów, na stronę internetową.

Pracownicy uczelni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne na stronie http://www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/dokumenty-do-pobrania