Herramientas de Accesibilidad

 • Escalamiento de contenido 100%
 • Tamaño de fuente 100%
 • Altura de la línea 100%
 • Espaciado de letras 100%
Back to Top

ERASMUS+ 2021-2027 - KA131

WYJAZDY PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KA131-2022

Imprimir Imprimir Correo electrónico Correo electrónico

STREFA PRACOWNIKA

Od roku akademickiego 2021/2022 funkcjonuje nowa edycja programu Erasmus+.

Czas trwania Programu Erasmus+ obejmuje lata 2021-2027

(2027/28 – ostatni rok akademicki objęty programem).


1. Erasmus+ KA131 jest programem stypendialnym, w ramach którego:

1) nauczyciele akademiccy wyjeżdżają za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej (zlokalizowanej w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem na całym świecie - regiony 1 - 14), z którą Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, podpisała umowę międzyinstytucjonalną (przeprowadzając co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych przez okres tygodnia oraz proporcjonalnie więcej przy dłuższym pobycie). Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnej dyscyplinie akademickiej;

2) pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczestniczą w szkoleniu za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie lub innym odpowiednim miejscu pracy w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem na całym świecie - regiony 1 - 14), które jest ważne z punktu widzenia ich codziennej pracy. Celem wyjazdu jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje i kompetencje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Może mieć formę szkoleń lub obserwacji pracy i przyglądania się działalności dydaktycznej;

3) możliwy jest udział w mieszanych programach intensywnych - BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES – BIPs.

2. Stypendyści otrzymują indywidualne wsparcie finansowe i ryczałt na pokrycie kosztów podróży wypłacane przez PWSTE na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Stawki finansowania znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej: https://international.pwste.edu.pl/ i w dalszej części dokumentu.

3. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni PWSTE, mogą skorzystać z możliwości wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem lub państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem na całym świecie. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy administracyjni i dydaktyczni z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych.

4. Pracownicy PWSTE mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym oraz potrzebami w zakrsie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje i kompetencje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej (udział w warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing, dla nauczycieli akademickich - udział w specjalistycznych kursach z metodyki nauczania, udział w mieszanych kursach intensywnych (BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES - BIPs) łączących mobilność fizyczną z częścią wirtualną (z wyłączeniem konferencji)).

5. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni mogą korzystać ze szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych, które umożliwią im wykorzystanie technologii cyfrowych podczas zajęć i do celów cyfryzacji administracji. Celem wyjazdów jest dzielenie się wiedzą fachową, doświadczanie nowych środowisk nauczania, zdobycie innowacyjnych umiejętności pedagogicznych oraz w zakresie opracowywania programów nauczania, nawiązanie kontaktu z pracownikami uczelni zagranicznych i wymiana dobrych praktyk, zacieśnianie współpracy między uczelniami i opracowanie transnarodowych i transdyscyplinarnych programów nauczania, czy innowacyjnych sposobów nauczania i uczenia się (w tym współpraca online).

6. Realizując nową edycję programu PWSTE kładzie szczególny nacisk na:
- włączenie społeczne i różnorodność w mobilności pracowników poprzez zapewnienie równego i sprawiedliwego dostępu i szans obecnym i potencjalnym uczestnikom ze wszystkich środowisk z uwzględnieniem uczestników o mniejszych szansach zgodnie z zasadami ECHE

https://international.pwste.edu.pl/pl/erasmus-2021-2027-ka131/karta-erasmusa-dla-szkolnictwa-wyzszego-2021-2027;

- zrównoważenie środowiskowe i praktyki ekologiczne, promowanie wśród uczestników korzystania ze zrównoważonych środków transportu w ramach mobilności i zastępowanie procedur administracyjnych w formie papierowej procedurami cyfrowymi, jak również zwiększanie wśród wszystkich uczestników świadomości w zakresie różnorodnych działań, które mogą oni podejmować za granicą, aby ograniczyć ślad węglowy i środowiskowy wynikające z ich mobilności;

- transformację i edukację cyfrową oraz umiejętności cyfrowe.

7. Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych (na postawie odrębnego wniosku składanego do NA) z programu Erasmus+. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez uczelnię wysyłającą.

Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do NA, za pośrednictwem Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+. Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.

8. Równy dostęp i włączenie społeczne: w trakcie realizacji mobilności pracowników wszyscy uczestnicy będą traktowani zgodnie z zasadami umowy finansowej i Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego – ECHE 2021-2027. Zasady rekrutacji uczestników projektu zakładają równość szans, jeśli chodzi o wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wyznanie, pochodzenie etniczne, światopogląd, sytuację materialną i zdrowotną (niepełnosprawność).


9. Kraje uprawnione:

 • Państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z Programem (mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+):

1) W programie Erasmus+ udział bierze 27 państw członkowskich Unii Europejskiej:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy;

2) Dodatkowo z programem związane są następujące państwa trzecie stowarzyszone z Programem:
- członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Norwegia, Islandia i Liechtenstein;

- kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące: Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii.

 • Państwa trzecie stowarzyszone z Programem pogrupowane według instrumentów działań zewnętrznych Unii Europejskiej, tj. Instrumentu Sąsiedztwa oraz Wspólnoty Międzynarodowej i Rozwojowej - "Globalny wymiar Europy" (ISWMR  - Globalny wymiar Europy) oraz  Instrumentu Pomocy Przedakcyjnej (IPA III) w regiony 1-14 (podział państw trzecich niestowarzyszonych z Programem na grupy jest zawarty na stronach 35-36 w wersji polskiej „Przewodnika po Programie Erasmus+ 2022”).

Instrumentami działań zewnętrznych nie są objęte następujące państwa trzecie niestowarzyszone z Programem:

Region 13 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino)

Region 14 (Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo)

2. ZASADY OGÓLNE WYJAZDÓW - MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW W CELACH DYDAKTYCZNYCH LUB SZKOLENIOWYCH

1. Wymiana pracowników PWSTE musi być poprzedzona podpisaniem umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy uczelnią wysyłającą, a instytucją przyjmującą.  Wykaz wszystkich obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych jest opublikowany na stronie internetowej https://international.pwste.edu.pl  

2.  Organizacja przyjmująca musi być instytucją szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem posiadającą ECHE uprawniającą do uczestnictwa w programie lub instytucją szkolnictwa wyższego z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem uznaną przez właściwe organy w swoim kraju, która podpisała umowę międzyinstytucjonalną z partnerem z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem przed rozpoczęciem mobilności – w przypadku wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkoleniowym oraz dowolna organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem (lub z państwa trzeciego niestowarzyszonego z Programem, jeśli projekt mobilności finansowany jest z funduszy polityki wewnętrznej) prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, badań naukowych i innowacji oraz na rzecz młodzieży – w przypadku wyjazdów w celu szkoleniowym.

 3. Podstawą ubiegania się o wyjazd jest przygotowanie indywidualnego programu nauczania/szkolenia (Staff Mobility for Teaching /Training), który musi zostać zaakceptowany przez PWSTE i uczelnię partnerską. Plan pracy powinien zostać podpisany przed rozpoczęciem mobilności przez wszystkie trzy strony (2 instytucje i pracownika). Wszelkie zmiany mogą nastąpić tylko w losowych przypadkach i wymagają każdorazowej zgody Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+.

4. W przypadku wyjazdu dydaktycznego zajęcia w uczelni partnerskiej muszą być zawsze integralną częścią programu studiów goszczącej uczelni.

5. Celem wyjazdu pracownika administracyjnego lub dydaktycznego jest udział w szkoleniu podnoszącym i doskonalącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej np. udział w seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing (z wyłączeniem konferencji).

6. Pracownik zobowiązany jest do zrealizowania szkolenia/wykładów zadeklarowanych w zgłoszonym programie szkoleniowym lub dydaktycznym.

7. Wysokość przyznanego grantu jest ściśle związana z zadeklarowanym w zgłoszeniu krajem docelowym.

8. Pracownicy samodzielnie poszukują instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć szkolenie/przeprowadzić wykłady z listy dostępnych lub poza nią, co kończy się podpisaniem umowy partnerskiej przed wyjazdem. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej służy wsparciem i pomocą na każdym etapie przygotowania mobilności.


3. OKRES POBYTU PRACOWNIKA W UCZELNI PARTNERSKIEJ

1. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie realizacji projektu.

2. Mobilność pracowników w celu nauczania i szkolenia:

uprawniony czas wyjazdu pracowników według Przewodnika po programie Erasmus+ 2022:

 • w przypadku mobilności do państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z Programem wynosi od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.
 • w przypadku mobilności do państw trzecich niestowarzyszonych z Programem musi wynosić od 5 dni do 2 miesięcy.

W obu przypadkach minimalna liczba dni musi obejmować dni kolejno następujące po sobie.

3. Pracownicy PWSTE są kwalifikowani na wyjazdy trwające:

 1. od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) – wyjazdy w celach dydaktycznych (państwa członkowskie UE lub państwa trzecie stowarzyszone z Programem);
 2. od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) – wyjazdy w celach szkoleniowych (państwa członkowskie UE lub państwa trzecie stowarzyszone z Programem);
 3. 5 dni roboczych (bez podróży) – wyjazdy w celach dydaktycznych (państwa trzecie niestowarzyszone z Programem);
 4. 5 dni roboczych (bez podróży) - wyjazdy w celach szkoleniowych (państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie. Program Erasmus+ przewiduje pobyt maksymalny, który wynosi 2 miesiące.

4. Standardowe wyjazdy pracowników PWSTE to mobilności trwające 5 dni, a 2 dodatkowe dni przeznacza się na podróż przy mobilnościach do destynacji oddalonych powyżej 500 km przy podróży tradycyjnej. Istnieje możliwość dłuższych wyjazdów, jeśli uczelnia dysponuje środkami na ich sfinansowanie. Przedłużenie lub skrócenie pobytu rozpatrywane jest indywidualnie przez Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+/Rektora.

5. Pracownicy korzystający z niskoemisyjnych środków transportu takich, jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu otrzymują dodatek do kosztów podróży (tzw. „Green Travel”) oraz w stosownych przypadkach także do 4 dni dodatkowego wsparcia indywidualnego na pokrycie kosztów podróży w obie strony (kosztów utrzymania podczas podróży): 2 dni podróży przy mobilnościach oddalonych od 500 do 1999 km, 3 dni podróży przy mobilnościach oddalonych od 2000 do 2999 km i 4 dodatkowe dni przy wyjazdach do instytucji położonych w odległości od 3000 km do 3999 km.

6. Dla BIPs długość pobytu to 5 dni mobilności fizycznej (z możliwością do 30 dni wg zasad Erasmusa+) połączone z obowiązkową częścią wirtualną (min. i max. czas trwania części wirtualnej nie jest określony).


4. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

1. Na wyjazd w ramach programu Erasmus+ KA131 mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

2. Zgłoszenia pracowników na wyjazd przyjmowane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE do końca czerwca każdego roku akademickiego zgodnie z obowiązującymi procedurami. O wynikach rekrutacji pracowników powiadamia się na wskazany adres e-mail do końca lipca.

3. Priorytetowo traktuje się pracowników PWSTE:

 1. ubiegających się o wyjazd z programu Erasmus+ po raz pierwszy,
 2. młodszych stażem,
 3. ubiegających się o wyjazd w celu podnoszenia kompetencji dydaktycznych lub cyfrowych,
 4. będących Koordynatorami Instytutowymi,
 5. prowadzących zajęcia w języku obcym dla studentów programu Erasmus+,
 6. którzy zawarli umowę bilateralną z nową uczelnią,
 7. nie będących nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe).

4. Wstępnej weryfikacji kandydatur dokonuje Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu zatwierdza Rektor wraz z Instytucjonalnym Koordynatorem Programu Erasmus+. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od jej otrzymania.

5. WYMAGANIA JĘZYKOWE

Pracownik dydaktyczny/administracyjny powinien znać język obcy (język angielski lub inny język obcy, będący językiem wykładowym w uczelni partnerskiej, który został zdefiniowany w umowie międzyinstytucjonalnej), na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej/udział w szkoleniu.

6. PODZIAŁ ŚRODKÓW

1. Stypendia przyznawane w Programie Erasmus+ mają charakter uzupełniający – są przeznaczone na dofinasowanie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej.
2. W trakcie otrzymania stypendium Erasmus+, pracownik nie może otrzymać innego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej, na pokrycie podobnych kosztów.

 

7. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wysokość dziennej stawki stypendium Erasmus+ wynosi:

 

 

Kraj docelowy

Dzienna stawka

stypendium w €

przy wyjazdach

trwających nie

dłużej niż 14 dni

Dzienna stawka

stypendium w €

przy wyjazdach

przekraczających

14 dni (od 15 dni

do 2 miesięcy)

Grupa 1- Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,

Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz

państwa trzecie niestowarzyszone

z Programem z regionu 14*

180 126

Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja,

Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia,

Włochy oraz państwa trzecie niestowarzyszone

z Programem z regionu 13**

160 112

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,

Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,

Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 98

Państwa trzecie niestowarzyszone

z Programem z regionów 1-12***
180 126

* Kraje regonu 14 – Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo
** Kraje regionu 13 – Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino
*** Podział państw trzecich niestowarzyszonych z Programem na grupy jest zawarty na stronach 35-36
w wersji polskiej „Przewodnika Programu Erasmus+ 2022”

 

Wysokość przyznanego stypendium jest ściśle związana z ilością zadeklarowanych w

zgłoszeniu dni pobytu w instytucji przyjmującej oraz państwem.

 

Ryczałt na koszty podróży jest naliczany zgodnie z kalkulatorem odległości.

Odległość

Ryczałt na podróż

standardową - kwota

Podróż ekologicznymi

środkami transportu

„Green Travel” - kwota

pomiędzy 0 a 99 km 23 EUR na uczestnika -
pomiędzy 100 a 499 km 180 EUR na uczestnika 210 EUR
pomiędzy 500 a 1999 km 275 EUR na uczestnika 320 EUR
pomiędzy 2000 a 2999 km 360 EUR na uczestnika 410 EUR
pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR
pomiędzy 4000 a 7999 km 820 EUR na uczestnika -
8000 km i więcej 1500 EUR na uczestnika -

 

Uwaga: „odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu

docelowego (w jedną stronę), a „kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony

(do i z miejsca docelowego).

8. WARUNKI DOFINANSOWANIA

1. Data rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszym dniem, w jakim pracownik - zgodnie z przyjętym do realizacji indywidualnym programem nauczania/szkolenia powinien być fizycznie obecny w instytucji przyjmującej. Datą zakończenia mobilności jest ostatni dzień, w jakim pracownik powinien być obecny w organizacji przyjmującej. Rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności musi być określona w zaświadczeniu o długości trwania pobytu wystawionym przez organizację przyjmującą. Daty powinny być zgodne z umową finansową, zawartą z uczelnią wysyłającą.

2. Maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio przed oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po okresie mobilności dodawany jest do okresu mobilności przy odległości przekraczającej 500 km i wyżej. Na okres tych maksymalnie dwóch dni podróży wypłaca się pracownikowi stypendium przy podróży standardowej.

3. „GREEN TRAVEL” - pracownikowi korzystającemu ze zrównoważonych, niskoemisyjnych środków transportu - takich, jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu (konieczne jest wypełnienie specjalnego oświadczenia) przysługuje dodatek do kosztów podróży (tzw. „Green Travel”).

Ponadto pracownicy, którzy wybiorą podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, w stosownych przypadkach otrzymają wsparcie indywidualne na maksymalnie cztery dodatkowe dni ekopodróży.

4. Ostateczną kwotę dotacji za cały okres mobilności określa się poprzez pomnożenie liczby dni obecności fizycznej wynikających z dat pobytu pracownika za granicą plus ewentualne dodatkowe dni podróży przez stawkę dzienną (wkład jednostkowy) mającą zastosowanie w przeliczeniu na dzień w danym kraju przyjmującym plus ryczałt na koszty podróży standardowej lub ekologicznej.

5. Grant przekazywany jest pracownikowi po podpisaniu umowy przez obie Strony, jednak nie później niż (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej):

- w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy przez obie strony

- w dniu rozpoczęcia okresu mobilności - zgodnie ze stawką ustaloną dla danego kraju w formie ryczałtowej.


 

9. DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI MOBILNOŚCI

Przed wyjazdem pracownik zobowiązany jest do:
1) przedłożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej indywidualnego planu pracy Staff Mobility for Teaching/Training, zatwierdzonego przez PWSTE, uczelnię partnerską i pracownika;
2) złożenia wniosku na wyjazd za granicę (https://international.pwste.edu.pl), zatwierdzonego przez Prorektora/Dyrektora Instytutu/Kierownika oraz Rektora;
3) podania danych bankowych;
4) zawarcia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej we własnym zakresie;
5) wyboru środka transportu i w przypadku korzystania ze zrównoważonych, niskoemisyjnych środków transportu - takich, jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu - przedłożenia oświadczenia kwalifikującego do otrzymania dodatku do kosztów podróży (tzw. „Green Travel”).

 

10. PODPISANIE UMOWY

Umowa pomiędzy pracownikiem a PWSTE (w dwóch egzemplarzach) musi zostać zawarta przed planowaną mobilnością. Podpisanie umowy jest jednym z warunków otrzymania grantu.

 

11. DOKUMENTY PO ZAKOŃCZENIU MOBILNOŚCI

1. Po zakończeniu mobilności pracownik zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

1) podpisanego i opieczętowanego oraz wystawionego z datą ostatniego dnia mobilności - zaświadczenia z uczelni/organizacji przyjmującej o okresie pobytu w tej uczelni/instytucji. Zaświadczenie potwierdzające pobyt powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej i zawierać informacje o: zrealizowanym szkoleniu w instytucji przyjmującej / o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych z dokładnym określeniem daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności, które muszą być zgodne z danymi zawartymi w umowie oraz dane imienia i nazwiska uczestnika;

2) indywidualnego raportu poprzez on-line EUSurvey po zakończeniu mobilności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaproszenia do jego wypełnienia. Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego z funduszy UE w ramach programu Erasmus+. Pracownik otrzyma wezwanie do złożenia raportu drogą mailową:

3) ponadto w przypadku korzystania ze zrównoważonych środków transportu (ekologiczne podróże): dokumentem potwierdzającym będzie oświadczenie podpisane przez osobę otrzymującą dotację na pokrycie kosztów podróży. Uczestnicy mają obowiązek przechowywania dowodów podróży (biletów) i przedstawienia ich na żądanie.

   

Dokumenty !!!