foto-miniatura

W dniach 25-29 października 2021 r. PWSTE w Jarosławiu gościła assoc. prof. Anastasiię Pandas z odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury, którą w imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, przyjęła mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni. Gość otrzymał dyplom poświadczający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas kilkudniowych wykładów skoncentrowanych wokół tematyki: powstawania i rozwoju aglomeracji miejskich na przykładzie doświadczeń Ukrainy oraz nowoczesnych narzędzi i technologii efektywnego zarządzania przestrzenią miejską. Prezentując walory Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie, zorganizowano spotkanie z Erasmusami z Hiszpanii i Turcji przebywającymi w naszej Uczelni. Do PWSTE w Jarosławiu naukowiec przyjechał dzięki projektowi napisanemu przez mgr Magdalenę Bojarską, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, która odpowiadała za organizację i przygotowanie pobytu w ramach programu Erasmus+. To właśnie jarosławska Uczelnia była instytucją wnioskującą, która otrzymała grant w akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+, gdzie instytucje mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu ale właśnie wymiany z krajami partnerskimi, czyli spoza obszaru państw Unii Europejskiej.
W trakcie kilkudniowych spotkań, dyskusji poddano ramy trwającej od kilku lat oraz przyszłej współpracy.
Realizując wymianę reprezentantka odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury jako kolejny naukowiec skorzystała z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy PWSTE w Jarosławiu z krajami partnerskimi.
Zagraniczny gość podkreślił nowoczesne wyposażenie naszej Uczelni, a także był zachwycony serdecznym i profesjonalnym przyjęciem.

________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu