1. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z instytucjami i uczelniami zagranicznymi w tym rozwijanie i utrzymywanie z nimi kontaktów oraz tworzenie i przechowywanie umów w tym zakresie.

2. Obsługa wyjazdów za granicę pracowników i studentów oraz przyjazdów gości zagranicznych.

3. Prezentacja Uczelni na spotkaniach międzynarodowych.

4. Obsługa językowa spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych oraz konferencji międzynarodowych.

5. Udzielanie informacji i pomocy w związku z odbywaniem studiów przez obcokrajowców w Uczelni.

6. Opieka nad nieletnimi studentami obcokrajowcami oraz pomoc w zakresie:

  • możliwości uzyskania wizy oraz legalizacji pobytu,
  • zakwaterowania, zameldowania oraz opieki w miejscu zakwaterowania,
  • praw i obowiązków studentów obcokrajowców wynikających z Regulaminu studiów,
  • korzystania ze zbiorów bibliotecznych, pracowni komputerowych,
  • informacji o przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych,
  • życia studenckiego.

7. Kontakt z rodzicami w przypadku studentów nieletnich.

8. Koordynowanie działań rekrutacyjnych i promocyjnych poza granicami Polski.

9. Organizacja spotkań i współpraca z Opiekunem Uczelnianym i Instytutowym, Opiekunami Studentów Obcokrajowców oraz Kierownikiem Centrum Obsługi Studentów w sprawach bieżących związanych ze studiowaniem obcokrajowców w PWSTE.

10. Organizacja kursu języka polskiego dla obcokrajowców.

11. Współpraca z Uczelnianą Komisją Egzaminacyjną potwierdzającą znajomość języka polskiego studentów obcokrajowców.

12. Tłumaczenie tekstów z języka angielskiego i ukraińskiego na język polski i odwrotnie.

13. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją programu wymiany międzynarodowej studentów w Uczelni.

14. Pozyskiwanie środków dla inicjatyw studenckich i dydaktycznych z innych programów krajowych oraz Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu związanych ze współpracą międzynarodową.

15. Zarządzanie „programami” od strony organizacyjnej i finansowej.

16. Sporządzanie raportów i sprawozdań z funkcjonowania „programów” realizowanych przez Uczelnię.

17. Gromadzenie danych oraz przygotowywanie informacji zbiorczej o współpracy międzynarodowej.

18. Promowanie spraw związanych z polityką Uczelni w zakresie współpracy z zagranicą, w tym rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi.

19. Negocjacje i przygotowywanie projektów umów o współpracy międzynarodowej.

20. Prowadzenie programów związanych z mobilnością studentów i absolwentów Uczelni.

21. Współpraca z organizacją międzynarodową AIESEC w zakresie promowania wyjazdów na praktyki i wolontariaty zagraniczne.

22. Organizacja i dokumentowanie międzynarodowych konferencji, sympozjów, warsztatów oraz spotkań okolicznościowych z udziałem gości zagranicznych.