Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
Back to Top

Erasmus+

WYJAZDY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

W ramach programu Erasmus+ pracownicy ADMINISTRACYJNI PWSTE mogą wyjechać za granicę:

 • w celach szkoleniowych
  Pracownicy PWSTE (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy nie będący nauczycielami) mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
  Długość trwania wyjazdu od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży).
  Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie - program Erasmus+ przewiduje pobyt - max. 2 miesiące.
  Indywidualny plan szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

​Na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie zgodnie z ogólnymi zasadami programu.

Uprawniony czas wyjazdu wg programu Erasmus+ w celach szkoleniowych wynosi od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży)

Przedłużenie lub skrócenie pobytu będzie rozpatrywane indywidualnie .

Pracownik PWSTE nie będący obywatelem polskim, nie może wyjechać na staż, praktyki do swojego kraju.

Wymagany poziom znajomości języka angielskiego i/lub języka obowiązującego w danym kraju:

 • na poziomie B2 – wyjazdy dydaktyczne
 • na poziomie B1 – wyjazdy szkoleniowe

Priorytetowo będą traktowani pracownicy PWSTE:

 • ubiegający się o wyjazd z programu Erasmus+ po raz pierwszy,
 • młodsi stażem,
 • będący Koordynatorami Instytutowymi,
 • prowadzący zajęcia w języku obcym dla studentów programu Erasmus+,
 • którzy zawarli umowę bilateralną z nową uczelnią/wydziałem.
 • nie będący nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe)

Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z programu Erasmus+ na dany rok akademicki ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa pracowników zgłoszonych na wyjazd.

Zgłoszenia pracowników na wyjazd przyjmowane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE do końca czerwca każdego roku akademickiego zgodnie z obowiązującymi procedurami. O wynikach rekrutacji pracownicy zostaną powiadomieni na wskazany adres e-mail do końca lipca.

Zgłoszenia późniejsze będą umieszczane na liście rezerwowej.

Wyboru pracowników na wyjazd dokonuje Komisja ds. Programów Międzynarodowych, biorąc pod uwagę ww. priorytety.

W przypadku większej liczby zgłoszeń z danego Instytutu decyzję o umieszczeniu pracowników na liście podstawowej podejmuje Komisja ds. Programów Międzynarodowych.

Komisja ds. Programów Międzynarodowych podejmuje również decyzję, co do miejsca wyjazdu pracownika, jeśli kilka osób wybrało tę samą uczelnię/instytucję partnerską.

Ostateczną decyzję o wyjeździe pracowników podejmuje JM Rektor PWSTE.

Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.

Wyjazdy powinny przyczyniać się dodatkowo do:

 • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
 • wspólnych programów nauczania,
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
 • przygotowania przyszłych projektów współpracy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kraje uczestniczące w programie ERASMUS+:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Macedonia Północna

Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami wyżej wymienionych krajów, a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów.

W przypadku większej liczby zgłoszeń z danej jednostki decyzję o umieszczeniu pracownika na liście podstawowej podejmuje kierownik jednostki (Dyrektor Instytutu).

Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje JM Rektor PWSTE.

Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po ewentualnej rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej.

Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.

Wyjazd musi być związany z podniesieniem kwalifikacji zawodowych pracownika.

Co warto wiedzieć przed wyjazdem w celach szkoleniowych?

 • Wyjazd szkoleniowy musi odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami programu Erasmus+.
 • Zalecane są wyjazdy 1-tygodniowe. Wyjazdy dłuższe mogą zostać pokryte z funduszy programu Erasmus+ tylko w przypadku wolnych środków finansowych.
 • Przed wyjazdem konieczne jest uzgodnienie programu szkolenia w instytucji partnerskiej. Dokument musi być zatwierdzony przez uczelnię macierzystą i instytucję goszczącą.
 • Wyjazdy szkoleniowe odbywają się do uczelni partnerskich, na podstawie podpisanych umów międzyuczelnianych lub do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) znalezionych osobiście przez zainteresowanego pracownika.
 • Pracownik PWSTE otrzymuje grant na wyjazd za granicę. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus+ zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach oraz na podstawie wysokości środków finansowych otrzymanych na realizację programu Erasmus+ w danym roku akademickim.

Pracownicy zamierzający wyjechać za granicę w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus powinni dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE nw. dokumenty minimum na dwa tygodnie przed wyjazdem:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • STAFF MOBILITY FOR TRAINING, które powinno być wypełnione na komputerze i odpowiednio podpisane przez instytucję partnerską, kierownika jednostki lub Dyrektora Instytutu oraz beneficjenta.
  Po zaakceptowaniu wyjazdu przez Komisję, pracownik podpisuje umowę, przygotowaną przez Dział Współpracy Międzynarodowej oraz odbiera przyznany grant (przelew bankowy na wskazane przez pracownika konto w Euro). Zalecane jest aby pracownik dodatkowo zaopatrzył się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ.

Jak rozliczyć się z wyjazdu?

W ciągu 7 dni po powrocie należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

 • Certyfikat czyli dokument wydany przez instytucję przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt został skrócony) oraz zrealizowanie ustalonego programu szkolenia w ramach programu Erasmus+. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym instytucji przyjmującej, podpisany i opieczętowany.
 • Pracownicy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów na stronę internetową.

 

Dokumenty !!!

 

Koordynatorzy instytutowi

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

Instytut Ochrony Zdrowia – dr Anna Muzyczka (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Instytut Ekonomii i Zarządzania – dr inż. Katarzyna Kucab-Bąk (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Instytut Inżynierii Technicznej – mgr inż. Marek Zarychta (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Instytut Stosunków Międzynarodowych – dr Krzysztof Czubocha (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Instytut Humanistyczny – mgr Krzysztof Markowski (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 


Erasmus+ - informacje

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu otrzymała od Komisji Europejskiej Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) na cały okres trwania programu Erasmus+ (lata 2014 – 2020), która uprawnia naszą Uczelnię do udziału w programie Erasmus+.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en

 

Zasadniczo Program Erasmus+ został otwarty 1 stycznia 2014 roku, wspierając edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. W ramach Programu Erasmus+ znajdują się wcześniejsze programy: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

 

linki

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

frse_logo.png

 

logo_erasmusplus.png

 

indeks.png Oferty współpracy dla uczelni

bird_right.pngWsparcie językowe OLS

 

System wsparcia językowego online OLS opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli na takim pobycie jak najbardziej skorzystać.

Stwierdzono, że brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz rozwoju młodzieży. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+ , jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej. Od czerwca 2015 r. system ten zostanie udostępniony również osobom kształcącym i szkolącym się zawodowo, które przynajmniej przez jeden miesiąc uczestniczą w projekcie mobilności. Wsparcie językowe online jest dostępne w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i niderlandzkim, które są głównymi językami ponad 90 proc. wszystkich uczestników wyjazdów w ramach programu Erasmus+. Celem jest stopniowe rozszerzenie do 2020 r. systemu wsparcia językowego online na wszystkie języki urzędowe UE. Dla wskazanych studentów PWSTE w Jarosławiu (ilość uzależniona jedynie od otrzymanych od FRSE udziałów w programie) udział w programie OLS jest obligatoryjny; realizowany poprzez udział w ankietach i testach przesyłanych automatycznie przez system OLS na wskazany przez Uczestnika adres e-mail. Realizacja programu będzie możliwa na poziomie testów kwalifikacyjnych w Centrum Doskonalenia Językowego Erasmus+ (Biblioteka PWSTE w Jarosławiu).

Mobilność z krajami partnerskimi - Ukraina

Dokumenty związane konkretnie z obszarem szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+

 

eu_logo.gif

 

 background.gif Quiz językowy Komisji Europejskiej - European languages Language Quiz

 

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

STREFA PRACOWNIKA

W ramach programu Erasmus+ pracownicy PWSTE mogą wyjechać za granicę:

 • W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich! (STA - Teaching Staff Mobility)
  Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy, którzy w uczelni partnerskiej, tzn. uczelni, z którą PWSTE podpisała umowę, przeprowadzą 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 2 do 5 dni roboczych (bez podróży).
  Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie – Program Erasmus+ przewiduje pobyt na max. 2 miesiące.
  Indywidualny plan pracy pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

 • W celach szkoleniowych! (STT - Staff Training Mobility)
  Pracownicy PWSTE (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy nie będący wykładowcami) mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
  Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie - Program Erasmus+ przewiduje pobyt na max. 2 miesiące.
  Indywidualny plan szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

Na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie zgodnie z ogólnymi zasadami programu.

Uprawniony czas wyjazdu wg programu Erasmus+ wynosi od 2 dni do 2 miesięcy, jednakże pracownicy PWSTE co do zasady będą kwalifikowani na poniższe:

 • od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) – wyjazdy w celach dydaktycznych
 • od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) - wyjazdy w celach szkoleniowych

Przedłużenie lub skrócenie pobytu będzie rozpatrywane indywidualnie.

Pracownik PWSTE nie będący obywatelem polskim, nie może wyjechać na staż, praktyki do swojego kraju.

 • Wymagany poziom znajomości języka angielskiego i/lub języka obowiązującego w danym kraju:
  • na poziomie B2 – wyjazdy dydaktyczne
  • na poziomie B1 – wyjazdy szkoleniowe
 • Priorytetowo będą traktowani pracownicy PWSTE:
  • ubiegający się o wyjazd z programu Erasmus+ po raz pierwszy,
  • młodsi stażem,
  • będący Koordynatorami Instytutowymi,
  • prowadzący zajęcia w języku obcym dla studentów programu Erasmus+,
  • którzy zawarli umowę bilateralną z nową uczelnią/wydziałem.
  • nie będący nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe)

Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z programu Erasmus+ na dany rok akademicki ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa pracowników zgłoszonych na wyjazd.

Zgłoszenia pracowników na wyjazd przyjmowane są przez Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE do końca czerwca każdego roku akademickiego zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Zgłoszenia późniejsze będą umieszczane na liście rezerwowej.

Wyboru pracowników na wyjazd dokonuje Komisja ds. Programów Międzynarodowych, biorąc pod uwagę ww. priorytety.

W przypadku większej liczby zgłoszeń z danego Instytutu decyzję o umieszczeniu pracowników na liście podstawowej podejmuje Komisja ds. Programów Międzynarodowych, która decyduje również o miejscu wyjazdu pracownika, jeśli kilka osób wybrało tę samą uczelnię/instytucję partnerską.

Ostateczną decyzję o wyjeździe pracowników podejmuje JM Rektor PWSTE.

Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.

Wyjazdy powinny przyczyniać się dodatkowo do:

 • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
 • wspólnych programów nauczania,
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
 • przygotowania przyszłych projektów współpracy,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kraje uczestniczące w programie ERASMUS+:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Macedonia Północna

Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami wyżej wymienionych krajów, a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów.

Pracownik PWSTE otrzymuje grant na wyjazd za granicę. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus+ zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach oraz na podstawie wysokości środków finansowych otrzymanych na realizację programu Erasmus+ w danym roku akademickim.

Pracownicy zamierzający wyjechać za granicę powinni dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE nw. dokumenty minimum na dwa tygodnie przed wyjazdem:

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 • STAFF MOBILITY FOR TEACHING

Po zaakceptowaniu wyjazdu przez Komisję, pracownik podpisuje umowę, przygotowaną przez Dział Współpracy Międzynarodowej oraz odbiera przyznany grant (przelew bankowy na wskazane przez pracownika konto w Euro). Zalecane jest aby pracownik dodatkowo zaopatrzył się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ.

Jak rozliczyć się z wyjazdu?

W ciągu 7 dni po powrocie należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej następujące dokumenty:

 • Certyfikat czyli dokument wydany przez instytucję przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt został skrócony) oraz zrealizowanie ustalonego programu szkolenia w ramach programu Erasmus+. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym instytucji przyjmującej, podpisany i opieczętowany.
 • Pracownicy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów oraz przekazanie zdjęć na stronę internetową.

   

Dokumenty !!!

 

WYJAZDY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

erasmus

 STREFA STUDENTA (WYJAZDY NA STUDIA - SMS ORAZ PRAKTYKĘ - SMP)

W programie Erasmus + studenci PWSTE

mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni współpracującej z PWSTE (SMS - STUDENT MOBILITY – STUDIES)
 • wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z PWSTE (SMP - STUDENT MOBILITY – PRACTICE)

Dodatkowym finansowaniem z budżetu POWER objęte są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej - posiadające prawo do stypendium socjalnego.