erasmus

 STREFA STUDENTA (WYJAZDY NA STUDIA - SMS ORAZ PRAKTYKĘ - SMP)

W programie Erasmus + studenci PWSTE

mogą się ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni współpracującej z PWSTE (SMS - STUDENT MOBILITY – STUDIES)
 • wyjazd na praktykę do zagranicznej instytucji nieakademickiej współpracującej z PWSTE (SMP - STUDENT MOBILITY – PRACTICE)

Dodatkowym finansowaniem z budżetu POWER objęte są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej - posiadające prawo do stypendium socjalnego.

STUDIA CZĄSTKOWE:

 • okres studiów w uczelni partnerskiej trwa od 1 do 2 semestrów (min. 3 miesiące),
 • studenci otrzymują grant z programu Erasmus+ w wysokości 450-520 euro miesięcznie,
 • okres studiów za granicą stanowi integralną część programu studiów w uczelni macierzystej,
 • PWSTE zobowiązuje się uznać studia za granicą (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczeń) za okres zastępujący porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej,
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą,
 • studenci mogą wyjechać na studia cząstkowe do uczelni, z którymi PWSTE ma podpisaną umowę o bilateralnej współpracy,
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki (tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku),
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty

PRAKTYKA:

 • okres praktyki trwa od 2 do 12 miesięcy,
 • praktyki mogą stanowić integralną część szkolenia zawodowego studentów lub wspierać ich wejście na rynek pracy,
 • studenci otrzymują grant z programu Erasmus+ w wysokości 550-620 euro miesięcznie,
 • wyjeżdżający studenci zachowują prawo do otrzymywania w pełnej wysokości należnych stypendiów przyznanych przez uczelnię macierzystą,
 • pobyt za granicą w ramach Erasmusa+ nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki (tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku akademickiego nie może być kontynuowane w semestrze zimowym następnego roku),
 • studenci mogą wyjechać do instytucji zagranicznych, które wyraziły chęć przyjęcia studentów na praktykę w ramach Erasmusa+. Instytucje te muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+,
 • studenci sami mogą uczestniczyć w poszukiwaniu instytucji partnerskiej, w której chcą odbyć praktykę,
 • przed wyjazdem student musi mieć zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty,
 • absolwenci mogą wyjechać na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów.

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ STUDENTEM PROGRAMU ERASMUS+?

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 • mają zaliczone wszystkie dotychczasowe przedmioty,
 • posiadają znajomość języka obcego potwierdzoną przez Studium Języków Obcych PWSTE,
 • uczestniczą aktywnie w życiu uczelni, opiekują się studentami zagranicznymi studiującymi w PWSTE,
 • chętnie uczą się języków obcych,
 • są otwarci na poznanie nowych krajów, ludzi i ich kultur,
 • mają ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). W momencie rekrutacji wystarczy mieć zaliczony pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia, jeśli wyjazd ma nastąpić w kolejnym roku akademickim,
 • studiują na I roku studiów uzupełniających magisterskich (w momencie wyjazdu muszą mieć ukończony pierwszy semestr studiów).

Pierwszeństwo w wyjeździe na studia lub praktykę mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.


ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PWSTE W JAROSŁAWIU, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław (budynek J5)

DOKUMENTY DLA ZDECYDOWANYCH NA WYJAZD NA STUDIA SEMESTRALNE LUB CAŁOROCZNE DO ZAGRANICZNEJ UCZELNI WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z PWSTE W JAROSŁAWIU

(SMS - STUDENT MOBILITY – STUDIES)

PRZED WYJAZDEM NA STUDIA:

wcześniej

obecnie: https://www.learning-agreement.eu/

- przygotowuje Dział Współpracy Międzynarodowej

 PODCZAS POBYTU:

wcześnie 

obecnie: https://www.learning-agreement.eu/

PO POWROCIE:

WYCIĄG OCEN Z ZAGRANICZNEJ UCZELNI - wystawia zagraniczna uczelnia

CONFIRMATION OF ERASMUS+ STUDY PERIOD - wystawia zagraniczna uczelnia

  

DOKUMENTY DLA ZDECYDOWANYCH NA WYJAZD NA PRAKTYKĘ DO ZAGRANICZNEJ INSTYTUCJI

(SMP - STUDENT MOBILITY – PRACTICE)

PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI:

- przygotowuje Dział Współpracy Międzynarodowej

PODCZAS POBYTU:

 PO POWROCIE:
TRAINEESHIP CERTIFICATE - wystawia zagraniczna instytucja

- wypełnia zagraniczna instytucja

 

 

 

 ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ STUDENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów,

którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+

i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”.


Rok akademicki 2021/2022

Założenia projektu

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

Zagraniczny wyjazd stypendialny służy nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz doskonaleniu już posiadanych. Dzięki odbyciu części kształcenia za granicą studenci poprawią wiedzę i umiejętności, zdobędą praktyczne kompetencje będące uzupełnieniem wiedzy nabytej w procesie edukacji formalnej na macierzystej uczelni, podniosą kompetencje kluczowe, (porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, społeczne, międzykulturowe, przedsiębiorczość).

Efektem dodatkowym realizacji projektu będzie pogłębienie i rozszerzenie współpracy polskich uczelni z partnerami zagranicznymi, co nie pozostanie bez wpływu na doskonalenie jakości kształcenia i sposobu funkcjonowania uczelni, lepszą organizację mobilności ponadnarodowych w szkołach wyższych, a w dalszej perspektywie – poprawa zatrudnialności absolwentów polskich uczelni.

Działania w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

 

 

 

 

DOKUMENTY - PRZED WYJAZDEM NA STUDIA:

wcześniej

obecnie: https://www.learning-agreement.eu/

- przygotowuje Dział Współpracy Międzynarodowej

 PODCZAS POBYTU:

wcześniej 

obecnie: https://www.learning-agreement.eu/

PO POWROCIE:

WYCIĄG OCEN Z ZAGRANICZNEJ UCZELNI - wystawia zagraniczna uczelnia

CONFIRMATION OF ERASMUS+ STUDY PERIOD - wystawia zagraniczna uczelnia

  

DOKUMENTY DLA ZDECYDOWANYCH NA WYJAZD NA PRAKTYKĘ DO ZAGRANICZNEJ INSTYTUCJI

(SMP - STUDENT MOBILITY – PRACTICE)

PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI:

- przygotowuje Dział Współpracy Międzynarodowej

PODCZAS POBYTU:

 PO POWROCIE:
TRAINEESHIP CERTIFICATE - wystawia zagraniczna instytucja

- wypełnia zagraniczna instytucja

CZYTAJ WIĘCEJ: https://power.frse.org.pl/