Odessa

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wzbogaciła się o nowego partnera zagranicznego, którym stał się Odeski Narodowy Uniwersytet Morski. Podczas wizyty JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Rejmana na Ukrainie podpisane zostało porozumienie z uczelnią reprezentowaną przez JM Rektora ONMU, prof. dr. inż. Sergii Rudenko. W trakcie pobytu za wschodnią granicą podpisano łącznie 3 umowy, na które składały się również dwa odnowione porozumienia: z kierowanym przez prof. Borisa Bourkinsky’ego, Instytutem Badań Ekologiczno-Ekonomicznych i Problemów Rynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Odessie, a także z Odeskim Instytutem Handlowo-Ekonomicznym Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego w Odessie (stara nazwa Odeski Instytut Finansów Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Finansów i Handlu Międzynarodowego), reprezentowanym przez Dyrektora, prof. dr. hab. Yaroslava Kvacha.
Instytucje podejmą starania zmierzające do wymiany doświadczeń w edukacji i działalności naukowej zawierając porozumienia określające ramowe zasady współpracy partnerskiej, celem osiągnięcia wysokiego poziomu studiów oraz rozwoju badań naukowych.

Zgodnie z umową strony zobowiązały się podejmować wspólne działania w celu połączenia wysiłków w rozwiązaniu zagadnień i problemów w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej, wymianie doświadczeń w określonych kierunkach i upowszechnieniu współczesnych technologii edukacyjnych.

Partnerzy wyrażają zainteresowanie:

 • współpracą w zakresie wspólnych badań naukowych i wymianą wyników prowadzonych prac badawczych przez każdą ze stron,
 • wymianą nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów,
 • wymianą studentów i pracowników, w tym organizacją staży dla studentów i pracowników,
 • organizacją wspólnych konferencji naukowych i seminariów,
 • przygotowaniem wspólnych publikacji na podstawie wyników badań naukowych i naukowo-metodycznych,
 • wymianą literatury naukowej i dydaktycznej,
 • wymianą doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach,
 • zorganizowaniem wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
 • organizacją działań, które przyczynią się do nawiązania stosunków w sferze nauki,
 • współpracą w opracowaniu, wdrożeniu i rozwoju programów nauczania, w tym wspólnych kursów,
 • udziałem w projektach związanych z edukacją, badaniami i rozwojem organizowanych przez drugą stronę w kategoriach projektu partnerskiego w dziedzinach stanowiących wspólny interes.

W ramach współpracy strony zobowiązują się do podejmowania następujących zadań:

 • corocznej wymiany studentów poprzez zorganizowanie szkół językowych dla studentów (zimowej oraz letniej) w celu prowadzenia komunikacji w języku polskim,
 • prowadzenia wykładów,
 • wymiany doświadczeń i wykorzystania nowych technologii informacyjnych w procesie nauczania i badaniach naukowych,
 • współorganizowania programów kulturalnych i sportowych,
 • wymiany wydawnictw i publikacji,
 • wymiany programów nauczania,
 • organizacji i prowadzenia wspólnych konferencji naukowych i sympozjów,
 • udziału delegacji w wydarzeniach ważnych dla stron umowy.

______________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu